Všeobecné podmínky

Moin - jazykové a vzdělávací kurzy

I. MOIN

Anna Ogurčáková, IČ 14380081 (dále jen Moin), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Moin a studentem (jeho zástupcem) jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Moin kurzů je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti mimoškolního vzdělávání.

II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi Moin a studentem vzniká na základě vyplnění přihlášky/formuláře zaslané emailem. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě III., této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraveno v bodě IV. (Storno podmínky).

III. PLATBA

Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet nebo hotově před zahájením lekce. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informaci o zařazení do kurzu. Číslo účtu Moin je 2002186485/2010 (FIO banka), do poznámky k platbě uveďte jméno studenta. Individuální kurzy jsou hrazeny vždy předem v délce min. 10ti lekcí. Kurzovné zahrnuje mzdu lektora, tištěné materiály, používání výukových pomůcek, pronájem učebny. Nezahrnuje učebnice, pokud není uvedeno jinak.

IV. STORNO PODMÍNKY

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

 1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.
 2. Stornování kurzu před zahájením výuky - bez storno poplatku.
 3. Stornování kurzu po zahájení výuky - storno poplatek: 50% kurzovného.
 4. Moin si vyhrazuje právo zrušit skupinku s počtem studentů nižším než 4 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni, pokud tato skupina existuje, či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění studenti.
 5. Moin si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, lektora, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
 6. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován sms nebo emailem.
 7. V případě zrušení kurzu nebo jeho části ze strany Moin, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
 8. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.
 9. Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Moin poskytlo studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce.

V. ZMEŠKANÉ HODINY

 1. U skupinové výuky, za neúčast studenta ve výuce neposkytuje Moin žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
 2. V odůvodněném případě (např. absence na základě předloženého lékařského potvrzení) bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiné skupince na stejné úrovni, pokud taková skupinka existuje.
 3. V případě plánované nepřítomnosti delší než 6 týdnů má student nárok na slevu 20 % z kurzovného. Plánovanou nepřítomností se rozumí nepřítomnost oznámená Moin před zahájením kurzu.
 4. Pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy u individuální výuky, není poskytována studentovi žádná kompenzace.
 5. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany Moin, je studentovi poskytnut náhradní termín.
 6. Pokud dojde ke zrušení výuky individuálního kurzu ze studentovy strany do 12 hodin předchozího dne před zahájením výuky, je domluven náhradní termín, peníze se přesouvají. Toto je možné pouze 1x za 10 lekcí. Další stornování výuky je zpoplatněno 50% cenou lekce.
 7. Pokud dojde ke zrušení po 12. hodině předešlého dne před lekcí, peníze propadají a student nemá nárok na náhradu zameškané hodiny. Při častějším opakovaní této situace (více než 3x) může lektor další výuku ukončit, studentovi Moin vrátí zbývající část uhrazeného kurzovného.
 8. V případě kurzů konaných na objednávku, s přesným časovým vymezením (např. firemní kurzy, kurzy o prázdninách) platí, že záloha splatná před zahájením výuky, je v případě nevyčerpání objednaných lekcí, nevratná a lekce se dále nenahrazují.

VI. VÝUKA

Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se nekoná o státních svátcích, v době školních prázdnin pro žáky základních a středních škol. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky v období školních prázdnin) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny studentů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Studenti budou o této změně včas informováni. V případě změny místa výuky bude tato změna studentům oznámena včas před zahájením výuky.)

VII. PŘISTOUPENÍ DO KURZU A JEHO ZMĚNA

V případě, že student přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí Moin. Moin umožní studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta (z vlastní vůle studenta nebo na doporučení lektora) v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových bloků.

VIII. ZMĚNY ZE STRANY Moin

 1. Moin si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu. Moin si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční.
 2. Moin si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci.
 3. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 15 minut po zahájení výuky.
 4. Pokud je výuka zrušena ze strany Moin z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí Moin v nejbližším možném termínu odpovídající náhradu nebo jiného lektora.

IX. VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Moin jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv, a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály. Učebnice nejsou součástí ceny kurzů.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Moin si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a lektorů Moin, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 2. Moin může odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu (min. 4 studentů).
 3. Moin odstoupí od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

XI. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání závazné přihlášky (elektronické). Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Moin prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Moin, které se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
 2. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Moin, za účelem uzavření smluvního vztahu. Pořízené fotografie a videa z lekcí pro marketingové účely Moin (umístnění na web, FB stránky, bez uvedení jmen studentů). Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takového smluvního vztahu.

Platné od 1. 8. 2022

Anna Ogurčáková, majitelka